top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

                 & Privacy

SupVibes hanteert de volgende algemene voorwaarden en privacy verklaring:

De deelnemer verklaart in goede gezondheid te zijn.

De deelnemer is minimaal in het bezit van zwemdiploma A en B en beschikt over een goede zwemvaardigheid. Mocht voor of tijdens het supevent blijken dat iemand vd groep niet kan zwemmen wordt deze per direct uitgesloten en op de kant gezet zonder retour van gemaakte kosten.

De deelnemer verklaart niet onder invloed te zijn van alcohol en/of drugs. Het gebruik hier van is tijdens de activiteit niet toegestaan.

De deelnemer verklaart niet zwanger te zijn.

De deelnemer dient vooraf te betalen voor de afgenomen activiteit.

Jongeren onder de 16 kunnen alleen deelnemen aan een activiteit als ze onder begeleiding van een volwassenen zijn.

De deelnemer zal zich ten alle tijden aan de instructies van van de instructeur houden.

Materiaal wordt alleen verstrekt op vertoon van een geldig identiteitsbewijs en een aangevinkt akkoord van de algemene voorwaarden en privacy verklaring. SupVibes zal de deze gegevens niet aan derden verstrekken.

Supvibes zal ervoor zorgdragen dat het materiaal in goede staat is.

De deelnemer draagt zorg voor het gebruikte materiaal en brengt deze in goede staat weer terug. Indien er schade is aan het materiaal zal  SupVibes de kosten verhalen op de deelnemer.

SupVibes behoudt zich het recht om foto's te maken en deze te mogen plaatsen op de website en/of social media. De gegevens zullen alleen binnen supvibes gebruikt worden. 

SupVibes kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de

supactiviteit.

Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grove schuld door SupVibes. De wettelijke schadevergoeding is beperkt tot het bedrag van de geboekte activiteit van die dag.

De deelnemer zal ten alle tijden de fatsoensnormen geldend op en rond het water naleven.

De deelnemer respecteert de natuurlijke omgeving met de daarbij behorende regels.

De deelnemer verklaart akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden en kennis te hebben genomen van de bijbehorende SUP instructie welke mondeling is uitgevoerd.

.Supvibes is vrij om het geplande evenement op basis van weersvoorspellingen, harde wind, onweer of op basis van verwacht hoog water te annuleren. De geplande activiteit zal op ene ander moment worden ingehaald. Mocht dit niet lukken dan zal de betaling teruggestort worden of op een ander moment ingehaald worden in overleg.

 

Suppen bij SupVibes geschiedt volledig op eigen risico en u kunt SupVibes of haar instructeurs op geen enkele manier aansprakelijk stellen voor schade en/of letsel van welke aardt dan ook.

Iedere deelnemer tekent voorafgaand aan de activiteit een formulier akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden of vink deze aan op het aanvraagformulier. Op dit formulier staan ook uw NAW gegevens.

Degene die de activiteit boekt namens andere deelnemers, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die deze persoon aanmeldt.

Kosten voortkomend uit schade en of vernielingen aangericht door deelnemers zullen door de opdrachtgevers  c.q. deelnemer betaald worden.

SupVibes aanvaardt in ieder geval nimmer aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat, of op grond  van de hieraan voorafgaande zin wordt geacht te bestaan, uit hoofde van een reis, ongevallen en of  annuleringsverzekering.

Indien zich bij de uitvoering van een arrangement onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijk van de supschool SupVibes leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door supschool SupVibes aangesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

Bij inschrijving van een activiteit van supvibes wordt uiterlijk 5 dagen voor aanvang van de activiteit het definitieve aantal deelnemers vastgesteld. Na deze tijd is het niet meer mogelijk de omvang van de initieel aangemelde aantal deelnemers te verminderen. Bij een minder deelnemers op de dag van de activiteit worden de ontbrekende deelnemers wel in rekening gebracht. Uitbreiding van de groep is mogelijk  mits materiaal beschikbaar is. De reguliere kosten worden hier voor in rekening gebracht. 

De prijzen zijn inclusief btw.

Als u een klacht heeft laat het ons weten. We doen er alles aan om een klacht zo spoedig mogelijk te verhelpen. 

Als u deelneemt aan 1 van onze activiteiten gaat u hiermee akkoord. 

Datum: 

naam:

Adres:

Handtekening:

 

bottom of page