top of page

ALGEMENE- & PRIVACY VOORWAARDEN

SupVibes

 

Algemene Voorwaarden & aansprakelijkheid 2022

 

Deelnemer: persoon die deelneemt aan een sup gerelateerde activiteit die Supvibes organiseert.

Supvibes: Supschool welke zorg draagt voor materiaal, begeleiding en organisator van sup gerelateerde activiteiten..

 

Met aanmelding erkent de deelnemer dat Standup Paddling als buitensportactiviteit weersafhankelijk is en accepteert dat de lessen, bootcamps, tours en andere activiteiten georganiseerd door SupVibes alleen doorgang vinden als de weersomstandigheden dit toelaten.

Het staat SupVibes dan ook vrij om de activiteiten aan de weersomstandigheden aan te passen danwel te annuleren als de veiligheid niet te garanderen is bijvoorbeeld bij onweer, te harde wind (windkracht 4  of meer), noodweer etc.

SupVibes kan in dat geval niet aansprakelijk gesteld worden voor de kosten die deelnemers gemaakt hebben of hieruit voortvloeien. SupVibes stelt in het voorkomende geval de deelnemers zo snel mogelijk een nieuwe datum voor.

 

Indien er onvoldoende aanmeldingen zijn voor een activiteit georganiseerd door SupVibes wordt een activiteit geannuleerd. Een betaalde reservering wordt verplaatst naar een andere datum. Er wordt geen geld teruggegeven. Overige door de deelnemer gemaakte kosten worden niet vergoed.

 

SupVibes levert het materiaal alleen op vertoon van een geldig identiteitsbewijs en een ingevuld en ondertekend formulier.  Er wordt verwacht dat je zorgvuldig met het aangeleverde materiaal omgaat. Verdwenen peddels en eventuele schade aan het materiaal dient te worden vergoed.

 

-Een deelnemer van een geboekte activiteit dient minimaal in het bezit te zijn van een geldig zwemdiploma A. Indien de deelnemer niet kan zwemmen heeft SupVibes de bevoegdheid de deelnemer van (verdere) deelname uit te sluiten. Er is op dat moment geen recht op restitutie van betaling en/of overige gemaakte kosten door de deelnemer.

-Een deelnemer is niet onder invloed van alcohol of drugs voorafgaand of tijdens het supevent.  Supvibes heeft de bevoegdheid de deelnemer van (verdere) deelname uit te sluiten als er alcohol of drugs in het spel is voorafgaand op de supactiviteit. Er is op dat moment geen recht op restitutie van betaling en/of overige gemaakte kosten door de deelnemer.

-Een deelnemer stelt SupVibes voor aanvang van de geboekte activiteit op de hoogte van ziekten en/of lichamelijke beperkingen of overige omstandigheden waarvan hij/zij weet of kan vermoeden dat deze voor een veilig en verantwoord verloop van de activiteit van belang zijn.

-Een deelnemer verklaart ook niet zwanger te zijn.

In geval van twijfel overlegt de deelnemer met SupVibes.

 

De termijn van opzeggen/annuleren van een supactiviteit is max 24 uur. Bij minder dan 24 uur is er geen restitutie van betaling. 

Bij inschrijvingen van een groepsactiviteit bij SupVibes wordt uiterlijk vijf dagen voor aanvang van de groepsactiviteit het definitieve aantal deelnemers vastgesteld. Na deze tijd is het niet meer mogelijk de omvang van het aangemelde aantal deelnemers te verminderen. Bij minder deelnemers op de dag van de activiteit worden de ontbrekende deelnemers wel in rekening gebracht.

Uitbreiding van de groep is mogelijk mits het materiaal beschikbaar is. De regulieren kosten worden hiervoor in rekening gebracht.

 

Degene die de activiteit boekt namens andere deelnemers, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die deze persoon aanmeldt.

Kosten voortkomend uit schade en of vernielingen aangericht door deelnemers zullen door de opdrachtgevers  c.q. deelnemer betaald worden.

 

 

De door SupVibes gemaakte foto’s mogen worden gebruikt voor promotionele doeleinden en worden eventueel geplaatst op Facebook of Instagram

 

De deelnemer zal te allen tijde de fatsoensnormen en de vaarregels geldend rond en op het water naleven.

  • De plaats op het water voor een supper is net als op de weg, aan de rechter zijde van het vaarwater.

  • Hoofdvaarwater heeft voorrang op nevenvaarwater.

  • Stuurboord (rechts) heeft voorrang op Bakboord (links).

  • Een zeilboot heeft voorrang en als supper heb je zelf weer voorrang op een motorboot. Beroepsvaart heeft ten alle tijden voorrang op iedereen.

  • Het is verboden te zwemmen bij bruggen, sluizen, wachtplaatsen en havens.

  • Hou je omgeving in de gaten: Kijk ook af en toe achterom.

 

De deelnemer begrijpt en aanvaardt dat Stand Up Paddling op eigen risico is en bij letsel, materiele schade of anderszins verklaart dat SupVibes bij de activiteit op geen enkele wijze aansprakelijk is voor eventuele gevolgen van of voortvloeiende uit deelname aan een activiteit van SupVibes.

Iedere deelnemer heeft de algemene voorwaarden voorafgaand aan de activiteit gelezen en getekend en is hiermee akkoord. 

 

Op dit formulier staan ook uw NAW gegevens.

 

SupVibes aanvaardt in ieder geval nimmer aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat, of op grond  van de hieraan voorafgaande zin wordt geacht te bestaan, uit hoofde van een reis, ongevallen en of  annuleringsverzekering.

Indien zich bij de uitvoering van een arrangement onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijk van de supschool SupVibes leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door supschool SupVibes aangesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

 

Indien u zich aanmeldt via de website, per email of telefonisch, gaan we ervan uit dat u akkoord gaat met onze algemene voorwaarden.

 

Gegevens deelnemer:

Voor- en achternaam:……………………………………………………………………………..

Adres:………………………………………………………………………………………………………

Woonplaats:…………………………………………………………………………………………….

E-mailadres:……………………………………………………………………………………………..

Telefoonnummer:…………………………………………………………………………………….

Geboortedatum:……………………………………………………………………………………...

Documentnummer legitimatie:………………………………………………………………..

Voor akkoord handtekening deelnemer:………………………………………………….

Datum:…………………………………………………………………………………………………….

bottom of page